collapse

* เกี่ยวกับคริสตจักรผาสุก

* ติดต่อคริสตจักรผาสุก

คริสตจักรผาสุก
เลขที่ 26 หมู่ 6
บ้านห้วยส้านพลับพลา 
ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว
จังหวัดเชียงราย 57250

สำนักงาน : 053-184-679
ประธาน   : 086-185-4805
ศิษยาภิบาล : 087-179-2175
ศ.บ.อาวุโส : 081-672-3227

Email:
phasuk.church@gmail.com
แผนที่:
http://goo.gl/rUrOvF

เกี่ยวกับคริสตจักรผาสุก

ประวัติและความเป็นมาของคริสตจักรผาสุก

         คริสตจักรผาสุก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยส้านพลับพลา เลขที่ 26 หมู่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เริ่มต้นเมื่อปีประมาณ คศ.1915  เดิมมีครอบครัวคริสเตียนย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่ คริสตจักรเบธเลเฮม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ลำพูน
สองครอบครัวคือครอบครัว ผู้ปกครอง ตุ่น มูลสถาน และครอบครัวของผู้ปกครองแก้ว เมืองลือ
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งมาจากจังหวัดน่านคือครอบครัวของ พ่ออุ้ยเป็ง สิทธิเป็ง ทั้งสามครอบครัวนี้ไปร่วมนมัสการพระเจ้า
ที่คริสตจักรสวนดอกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 9 กิโลเมตร

         ต่อมาเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นจึงมีปัญหาในการเดินทาง ทั้งสามครอบครัวจึงร่วมกันก่อตั้งศาลาธรรมผาสุกขึ้นโดยสร้างเป็นสถานนมัสการชั่วคราว 
และเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งเป็นคริสตจักรผาสุกและได้สร้างอาคารคริสตจักรขึ้นใหม่ในประมาณปี คศ.1945 เมื่อคริสตจักรเริ่มมีผู้เชื่อมากขึ้นและได้ย้ายสถานที่ก่อตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับสมาชิกได้
และได้สร้างคริสตจักรหลังใหม่ขึ้นในปีปะมาณ คศ.1965 ซึ่งเป็นคริสตจักรหลังปัจจุบันนี้ จากนั้นมาคริสตจักรได้ประกาศ
และเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสตจักรได้มีคนมารับเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต เป็นจำนวนมาก

        ในปี คศ.1970 คริสตจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและได้มีการฟื้นฟูใหญ่
สมาชิกมีประการณ์เข้าส่วนกับพระเจ้ามีใจร้อนรนและกระตือรือร้นในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้า สมาชิกจึงได้เพิ่มขึ้นมาก

         ต่อมาคริสตจักรเริ่มมีงบประมาณในการสร้างศาลารวีและต่อเติมคริสตจักรให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เข้าร่วมนมัสการ
และในปี คศ.2004 คริสตจักรได้เห็นความสำคัญของเด็กในชุมชนจึงได้ร่วมมือกับ 
มูลนิธิดรุณาทรเพื่อเปิดโครงการ ธารพระพร TH-950 ขึ้นจุดประสงค์เพิ่มประกาศพระกิตติคุณสู่เด็กในชุมชน
และผู้ปกครองเด็กทุกคนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการพัฒนาเด็กซึ่งมีเด็กจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการ
จากการเริ่มต้นไม่กี่ครอบครัวจนปัจจุบันคริสตจักรผาสุกได้มีผู้เชื่อมากขึ้นและได้เป็นพระพรให้ผู้คนมากมาย
และคริสตจักรยังคงตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า คือออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ให้เขารับชีวิตใหม่และเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์